Διευθυντής: Ναγόπουλος Νικόλαος

 

Νέο: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2017 - 2018: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ

 

Για να ενημερώνεστε σχετικά με ότι νεότερο υπάρχει για το Μ.Π.Σ. σχετικά με το Πρόγραμμα Μαθημάτων, τη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κ.τ.λ. παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά την σελίδα "Νέα - Ανακοινώσεις" του Τμήματος.

 

Εσωτερικός Κανονισμός Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

Ενημέρωση / Χρήσεις Πηγών Διαδικτύου

 

Αντικείμενο του ΠΜΣ:

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας είναι η εκπαίδευση επιστημόνων, ερευνητών/τριών και στελεχών κοινωνικών οργανισμών, ΟΤΑ, ΜΚΟ, Ινστιτούτων και επιχειρήσεων του κοινωνικού τομέα σε κρίσιμα πεδία κοινωνικής ανάπτυξης και συνοχής. Επιπλέον, το ΠΜΣ στοχεύει α) στην εξοικείωση των εκπαιδευομένων στους θεματικούς άξονες: κοινωνικής οργάνωσης, κοινωνικών ανισοτήτων και κοινωνικού αποκλεισμού, πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής ανάπτυξης, παραβατικότητας και αντεγκληματικής πολιτικής καθώς και β) στην απόκτηση ειδικών γνώσεων στη θεωρία και μεθοδολογία της κοινωνικής έρευνας και κυρίως των τεχνικών και των αναλυτικών εργαλείων της για τη μελέτη και επιστημονική εμβάθυνση των θεωρητικών και εφαρμοσμένων πεδίων κοινωνικής ανάπτυξης. Η εκπαίδευση στη διεξαγωγή εφαρμοσμένης κοινωνικής έρευνας στα παραπάνω θεματικά πεδία περιλαμβάνει την ακριβή διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων και υποθέσεων, την ανάπτυξη ερευνητικού σχεδίου και ερευνητικών τεχνικών, τη διαδικασία συλλογής δεδομένων καθώς και την ποιοτική και ποσοτική τους επεξεργασία. Τέλος επιδίωξη είναι η επεξεργασία εναλλακτικών μοντέλων κοινωνικής ανάπτυξης, βασισμένα στις τοπικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες, με στόχο την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσης κοινωνικά ευάλωτων ομάδων και τη μείωση κινδύνων για την κοινωνική τους περιθωριοποίηση.

 

Γνώσεις και Δεξιότητες που παρέχει το ΜΠΣ:

Με την εμπέδωση του αναλυτικού και συνθετικού χαρακτήρα του ΠΜΣ καθώς και με τη σύνδεση του θεωρητικού με τον ερευνητικό και εφαρμοσμένο κύκλο μαθημάτων οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις και αναπτύσσουν δεξιότητες στους ακόλουθους τομείς:

α. Αποκτούν γνώσεις αναφορικά με τους θεματικούς άξονες που αναλύθηκαν παραπάνω αλλά και σε δεξιότητες μεθοδολογικού σχεδιασμού, κοινωνικής ανάλυσης και διεξαγωγής εφαρμοσμένης κοινωνικής έρευνας στα θεματικά πεδία. Η εκπαίδευση αυτή περιλαμβάνει την ακριβή διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων και υποθέσεων, απόρροια μιας εμπεριστατωμένης θεωρητικής εμβάθυνσης στα θεματικά πεδία, την ανάπτυξη ερευνητικού σχεδίου και ερευνητικών τεχνικών, τη διαδικασία συλλογής δεδομένων, την ποιοτική και ποσοτική τους επεξεργασία και, τέλος τη συγγραφή των αποτελεσμάτων, ορισμένα από τα οποία μπορούν να δημοσιεύονται μετά από συνεργασία των διδασκόντων.

β. Στην προώθηση προσεγγίσεων που γεφυρώνουν τη θεωρία με την εμπειρική έρευνα εξασφαλίζοντας την θεωρητική εμβάθυνση και την εμπειρικά τεκμηριωμένη διαμόρφωση πολιτικών κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης.

γ. Στην εξοικείωση και εμπέδωση εξειδικευμένων τεχνικών ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης δεδομένων με κύριο προσανατολισμό τη δευτερογενή ανάλυση δεδομένων και την πρωτογενή έρευνα.

 δ. Στην εφαρμογή των παραπάνω δεξιοτήτων στο σχεδιασμό, την οργάνωση και τη διαχείριση προγραμμάτων κοινωνικής ανάπτυξης αλλά και στη διαμόρφωση νέων πολιτικών ευρωπαϊκής, εθνικής και περιφερειακής διακυβέρνησης.

ε. Στην επεξεργασία προτάσεων εναλλακτικών μοντέλων κοινωνικής ανάπτυξης, βασισμένα στις τοπικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες, με στόχο την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσης κοινωνικά ευάλωτων ομάδων και τη μείωση κινδύνων για κοινωνική περιθωριοποίηση.

Το πρόγραμμα είναι διεπιστημονικού χαρακτήρα με την έννοια ότι δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην περαιτέρω εξειδίκευση Κοινωνιολόγων αλλά στην εξοικείωση με γενικά και ειδικά γνωστικά αντικείμενα της Κοινωνιολογίας και στην εκμάθηση των μεθόδων και των τεχνικών της ερευνητικής διαδικασίας ενός ευρύτερου φάσματος Κοινωνικών Επιστημόνων ως και Πτυχιούχων Ανθρωπιστικών Επιστημών. Επίσης, οι Κοινωνιολόγοι που παρακολουθούν το εν λόγω πρόγραμμα εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους σε ειδικά θέματα της Κοινωνιολογίας και της Εμπειρικής Έρευνας. Με την έννοια αυτή οι χώροι επαγγελματικής απασχόλησης των αποφοίτων εκτείνεται σε ένα ευρύτατο φάσμα ειδικοτήτων και φορέων τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • Στην εκπαίδευση, ανάλογα και με το βασικό τους πτυχίο
  • Ως στελέχη σε κεντρικές διαφόρων Υπουργείων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ΔΕΚΟ και άλλων κρατικών οργανισμών με αντικείμενα, εκτός των άλλων, το σχεδιασμό, τη διαχείριση ή την αξιολόγηση προγραμμάτων 
  • Σε Περιφερειακές Υπηρεσίες και στους ΟΤΑ, δεδομένης της έμφασης του προγράμματος στη Τοπική και Περιφερειακή Κοινωνική Ανάπτυξη
  • Σε διοικητικές και ερευνητικές θέσεις των ΑΕΙ και ΤΕΙ, στη Γεν. Γραμματεία Ισότητας, στους Συμβουλευτικούς Σταθμούς Γεν. Γραμματείας Νέας Γενιάς και στα Κέντρα Νεολαίας, στη Γεν. Γραμματεία Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων ή Απόδημου Ελληνισμού.
  • Ως στελέχη στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ, ως Σύμβουλοι Εργασίας, σε σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ για άνεργους ή άτομα με αναπηρίες, σε επιθεωρήσεις εργασίας, ως εκπαιδευτικοί σε κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, ως σύμβουλοι σε Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (ΚΠΑ).
  • Σε φορείς που ασχολούνται με την έρευνα των εργασιακών σχέσεων, των συνθηκών εργασίας, με τα εργασιακά δικαιώματα και με την προστασία ή υποστήριξη των εργαζομένων απασχολούν μικρό αριθμό κοινωνιολόγων της εργασίας.
  • Σε εταιρείες δημοσκοπήσεων, ερευνών, κοινωνικών μελετών και προγραμμάτων, εφαρμοσμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ειδικών δράσεων.
  • Σε ΜΚΟ και σε Ινστιτούτα ή θεσμούς που ασχολούνται με θέματα όπως ισότητα, μετανάστευση, κοινωνική πολιτική, Ινστιτούτα Δια Βίου Μάθησης, Κέντρα Κατάρτισης και Σχολές Δεύτερης Ευκαιρίας.

 

Τίτλος που παρέχεται από το πρόγραμμα:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή».

 

Μαθήματα - Καθηγητές - Φάκελοι Μαθημάτων:

 

Εξάμηνο Α' (Ακαδημαϊκό Έτος 2016 - 2017)

 

Τίτλος: Εισαγωγή στις Έννοιες και τη Θεωρία της Κοινωνιολογίας

Διδάσκων: Σαββάκης Μάνος / Φάκελος Μαθήματος / Βιογραφικό Σημείωμα

 

Τίτλος: Μεθοδολογία Σχεδιασμού Εμπειρικής Κοινωνικής Έρευνας

Διδάσκων: Κάλλας Ιωάννης / Φάκελος Μαθήματος / Βιογραφικό Σημείωμα

 

Τίτλος: Κοινωνική Συνοχή: Μετανάστευση και Εκπαίδευση

Διδάσκουσα: Γιαβρίμης Παναγιώτης / Φάκελος Μαθήματος / Βιογραφικό Σημείωμα

 

Τίτλος: Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις στο Έγκλημα και την Αντιμετώπισή του

Διδάσκων: Γεωργούλας Ευστράτιος / Φάκελος Μαθήματος / Βιογραφικό Σημείωμα

 

Τίτλος: Κοινωνικός Αποκλεισμός, Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες και Μορφές Κοινωνικής Περιθωριοποίησης

Διδάσκων: Ψημίτης Μιχάλης / Φάκελος Μαθήματος / Βιογραφικό Σημείωμα

 

Τίτλος: Κοινωνιολογία των Οργανώσεων. Οργανωσιακά Ζητήματα και Ανθρώπινο Δυναμικό

Διδάσκων: Ναγόπουλος Νικόλαος / Φάκελος Μαθήματος / Βιογραφικό Σημείωμα

 

Εξάμηνο Β' (Ακαδημαϊκό Έτος 2016 - 2017)

 

Τίτλος: Έρευνα με Αντικείμενο την Παραβατικότητα, την Εγκληματικότητα και την Αντεγκληματική Πολιτική

Διδάσκων: Γεωργούλας Ευστράτιος / Φάκελος Μαθήματος / Βιογραφικό Σημείωμα

 

Τίτλος: Έρευνα με Αντικείμενο την Κοινωνική Συνοχή και Ακραίες Κοινωνικές Ανισότητες

Διδάσκουσα: Γιαβρίμης Παναγιώτης / Φάκελος Μαθήματος / Βιογραφικό Σημείωμα

 

Τίτλος: Έρευνα στον Κοινωνικό Αποκλεισμό, τις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες και τις Μορφές Κοινωνικής Περιθωριοποίησης

Διδάσκων: Ψημίτης Μιχάλης / Φάκελος Μαθήματος / Βιογραφικό Σημείωμα

 

Τίτλος: Έρευνα με Αντικείμενο τις Οργανώσεις και Επιχειρήσεις στον Κοινωνικό Τομέα

Διδάσκων: Ναγόπουλος Νικόλαος / Φάκελος Μαθήματος / Βιογραφικό Σημείωμα

 

Τίτλος: Ποσοτικές Μέθοδοι Εφαρμογής στην Κοινωνική Ανάπτυξη και τις Ευρωπαϊκές Τάσεις

Διδάσκων: Ρόντος Κώστας / Φάκελος Μαθήματος / Βιογραφικό Σημείωμα

 

Τίτλος: Καλές Πρακτικές Σχεδιασμού και Εφαρμογής Ερευνών και Πολιτικών με Αντικείμενο την Κοινωνική Ανάπτυξη και την Κοινωνική Συνοχή

Διδάσκων: Σαββάκης Μάνος / Φάκελος Μαθήματος / Βιογραφικό Σημείωμα

 

Επικοινωνία:

Τηλ.: (+30) 22510 36552

Φαξ: (+30) 22510 36569

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

© 2016 Τμήμα Κοινωνιολογίας - Πανεπιστήμιο Αιγαίου | © 2016 Department of Sociology - University of the Aegean