Διευθυντής: Γεωργούλας Ευστράτιος

Αναπληρωτής Διευθυντής: Γιαβρίμης Παναγιώτης

 

Για να ενημερώνεστε σχετικά με ό,τι νεότερο υπάρχει για το Μ.Π.Σ. σχετικά με το Πρόγραμμα Μαθημάτων, τη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κ.τ.λ. παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά την σελίδα "Νέα - Ανακοινώσεις" του Τμήματος.

 

Φ.Ε.Κ. Επανίδρυσης / Φ.Ε.Κ. Επικαιροποίησης Κανονισμού / Φ.Ε.Κ. Τροποποίησης Επανίδρυσης / Ετήσιος Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων 2021 - 2022

Πολιτική Ποιότητας της Ακαδημαϊκής Μονάδας / Οδηγός Σπουδών 2023 - 2024 / Εσωτερικός Κανονισμός Οργάνωσης Υπηρεσίας "Παράπονα - Συστάσεις"

Κανονισμός για Ακαδημαϊκό Σύμβουλο / Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογία της Έρευνας / Κανονισμός Σπουδών, Πρακτικής Άσκησης, Κινητικόητας, Εκπόνησης Εργασιών

Σύμβουλοι Σπουδών / Οδηγός Συγγραφής Επιστημονικών Εργασιών / Μέσοι Όροι Αξιολογήσεων Γνωστικών Αντικειμένων / Δημοσιεύσεις Ερευνητικού Έργου

Κανονισμός από το Ακαδημαϊκό Έτος 2024 - 2025 / Φ.Ε.Κ. Τροποποίησης Κανονισμού 2024 - 2025 / Φ.Ε.Κ. Τροποποίησης Ίδρυσης

 

Αντικείμενο του ΠΜΣ:

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας είναι η εκπαίδευση επιστημόνων, ερευνητών/τριών και στελεχών κοινωνικών οργανισμών, ΟΤΑ, ΜΚΟ, Ινστιτούτων και επιχειρήσεων του κοινωνικού τομέα σε κρίσιμα πεδία κοινωνικής ανάπτυξης και συνοχής. Επιπλέον, το ΠΜΣ στοχεύει α) στην εξοικείωση των εκπαιδευομένων στους θεματικούς άξονες: κοινωνικής οργάνωσης, κοινωνικών ανισοτήτων και κοινωνικού αποκλεισμού, πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής ανάπτυξης, παραβατικότητας και αντεγκληματικής πολιτικής καθώς και β) στην απόκτηση ειδικών γνώσεων στη θεωρία και μεθοδολογία της κοινωνικής έρευνας και κυρίως των τεχνικών και των αναλυτικών εργαλείων της για τη μελέτη και επιστημονική εμβάθυνση των θεωρητικών και εφαρμοσμένων πεδίων κοινωνικής ανάπτυξης. Η εκπαίδευση στη διεξαγωγή εφαρμοσμένης κοινωνικής έρευνας στα παραπάνω θεματικά πεδία περιλαμβάνει την ακριβή διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων και υποθέσεων, την ανάπτυξη ερευνητικού σχεδίου και ερευνητικών τεχνικών, τη διαδικασία συλλογής δεδομένων καθώς και την ποιοτική και ποσοτική τους επεξεργασία. Τέλος επιδίωξη είναι η επεξεργασία εναλλακτικών μοντέλων κοινωνικής ανάπτυξης, βασισμένα στις τοπικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες, με στόχο την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσης κοινωνικά ευάλωτων ομάδων και τη μείωση κινδύνων για την κοινωνική τους περιθωριοποίηση.

 

Γνώσεις και Δεξιότητες που παρέχει το ΜΠΣ:

Με την εμπέδωση του αναλυτικού και συνθετικού χαρακτήρα του ΠΜΣ καθώς και με τη σύνδεση του θεωρητικού με τον ερευνητικό και εφαρμοσμένο κύκλο μαθημάτων οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις και αναπτύσσουν δεξιότητες στους ακόλουθους τομείς:

α. Αποκτούν γνώσεις αναφορικά με τους θεματικούς άξονες που αναλύθηκαν παραπάνω αλλά και σε δεξιότητες μεθοδολογικού σχεδιασμού, κοινωνικής ανάλυσης και διεξαγωγής εφαρμοσμένης κοινωνικής έρευνας στα θεματικά πεδία. Η εκπαίδευση αυτή περιλαμβάνει την ακριβή διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων και υποθέσεων, απόρροια μιας εμπεριστατωμένης θεωρητικής εμβάθυνσης στα θεματικά πεδία, την ανάπτυξη ερευνητικού σχεδίου και ερευνητικών τεχνικών, τη διαδικασία συλλογής δεδομένων, την ποιοτική και ποσοτική τους επεξεργασία και, τέλος τη συγγραφή των αποτελεσμάτων, ορισμένα από τα οποία μπορούν να δημοσιεύονται μετά από συνεργασία των διδασκόντων.

β. Στην προώθηση προσεγγίσεων που γεφυρώνουν τη θεωρία με την εμπειρική έρευνα εξασφαλίζοντας την θεωρητική εμβάθυνση και την εμπειρικά τεκμηριωμένη διαμόρφωση πολιτικών κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης.

γ. Στην εξοικείωση και εμπέδωση εξειδικευμένων τεχνικών ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης δεδομένων με κύριο προσανατολισμό τη δευτερογενή ανάλυση δεδομένων και την πρωτογενή έρευνα.

 δ. Στην εφαρμογή των παραπάνω δεξιοτήτων στο σχεδιασμό, την οργάνωση και τη διαχείριση προγραμμάτων κοινωνικής ανάπτυξης αλλά και στη διαμόρφωση νέων πολιτικών ευρωπαϊκής, εθνικής και περιφερειακής διακυβέρνησης.

ε. Στην επεξεργασία προτάσεων εναλλακτικών μοντέλων κοινωνικής ανάπτυξης, βασισμένα στις τοπικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες, με στόχο την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσης κοινωνικά ευάλωτων ομάδων και τη μείωση κινδύνων για κοινωνική περιθωριοποίηση.

Το πρόγραμμα είναι διεπιστημονικού χαρακτήρα με την έννοια ότι δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην περαιτέρω εξειδίκευση Κοινωνιολόγων αλλά στην εξοικείωση με γενικά και ειδικά γνωστικά αντικείμενα της Κοινωνιολογίας και στην εκμάθηση των μεθόδων και των τεχνικών της ερευνητικής διαδικασίας ενός ευρύτερου φάσματος Κοινωνικών Επιστημόνων ως και Πτυχιούχων Ανθρωπιστικών Επιστημών. Επίσης, οι Κοινωνιολόγοι που παρακολουθούν το εν λόγω πρόγραμμα εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους σε ειδικά θέματα της Κοινωνιολογίας και της Εμπειρικής Έρευνας. Με την έννοια αυτή οι χώροι επαγγελματικής απασχόλησης των αποφοίτων εκτείνεται σε ένα ευρύτατο φάσμα ειδικοτήτων και φορέων τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • Στην εκπαίδευση, ανάλογα και με το βασικό τους πτυχίο
  • Ως στελέχη σε κεντρικές διαφόρων Υπουργείων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ΔΕΚΟ και άλλων κρατικών οργανισμών με αντικείμενα, εκτός των άλλων, το σχεδιασμό, τη διαχείριση ή την αξιολόγηση προγραμμάτων 
  • Σε Περιφερειακές Υπηρεσίες και στους ΟΤΑ, δεδομένης της έμφασης του προγράμματος στη Τοπική και Περιφερειακή Κοινωνική Ανάπτυξη
  • Σε διοικητικές και ερευνητικές θέσεις των ΑΕΙ και ΤΕΙ, στη Γεν. Γραμματεία Ισότητας, στους Συμβουλευτικούς Σταθμούς Γεν. Γραμματείας Νέας Γενιάς και στα Κέντρα Νεολαίας, στη Γεν. Γραμματεία Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων ή Απόδημου Ελληνισμού.
  • Ως στελέχη στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ, ως Σύμβουλοι Εργασίας, σε σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ για άνεργους ή άτομα με αναπηρίες, σε επιθεωρήσεις εργασίας, ως εκπαιδευτικοί σε κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, ως σύμβουλοι σε Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (ΚΠΑ).
  • Σε φορείς που ασχολούνται με την έρευνα των εργασιακών σχέσεων, των συνθηκών εργασίας, με τα εργασιακά δικαιώματα και με την προστασία ή υποστήριξη των εργαζομένων απασχολούν μικρό αριθμό κοινωνιολόγων της εργασίας.
  • Σε εταιρείες δημοσκοπήσεων, ερευνών, κοινωνικών μελετών και προγραμμάτων, εφαρμοσμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ειδικών δράσεων.
  • Σε ΜΚΟ και σε Ινστιτούτα ή θεσμούς που ασχολούνται με θέματα όπως ισότητα, μετανάστευση, κοινωνική πολιτική, Ινστιτούτα Δια Βίου Μάθησης, Κέντρα Κατάρτισης και Σχολές Δεύτερης Ευκαιρίας.

 

Τίτλος που παρέχεται από το πρόγραμμα:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή»

 

Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2023 - 2024

Εξάμηνο Α' (Χειμερινό Εξάμηνο)

 

Κοινωνιολογία: Έννοιες, Θεωρίες και Προσανατολισμοί / Κωδικός: 183-01-17

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 5 / Διδάσκουσα: Μαρκαντωνάτου Μαρία και Ξυπολυτάς Νικόλαος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Μεθοδολογία Σχεδιασμού Ποιοτικής Κοινωνικής Έρευνας / Κωδικός: 183-02-17

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 5 / Διδάσκων: Σαββάκης Μάνος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις στο Έγκλημα και την Αντιμετώπισή του / Κωδικός: 183-03-13

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 5 / Διδάσκων: Γεωργούλας Ευστράτιος και Κουρούτζας Χρήστος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνικός Τομέας: Οργανισμοί και Υπηρεσίες / Κωδικός: 183-04-17

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 5 / Διδάσκων: Ναγόπουλος Νικόλαος & Παρασκευόπουλος Δημήτριος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνική Συνοχή: Μετανάστευση και Εκπαίδευση / Κωδικός: 183-05-13

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 5 / Διδάσκων: Γιαβρίμης Παναγιώτης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνικός Αποκλεισμός, Περιθωριοποίηση και Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες / Κωδικός: 183-06-13

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 5 / Διδάσκων: Πουλημάς Μιχάλης και Ψημίτης Μιχάλης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Εξάμηνο Β' (Εαρινό Εξάμηνο)

 

Έρευνα στη Μετανάστευση και στην Εκπαίδευση / Κωδικός: 183-07-13

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 10 / Διδάσκων: Γιαβρίμης Παναγιώτης και Ξυπολυτάς ΝικόλαοςΠερίγραμμα Μαθήματος

 

Έρευνα στο Έγκλημα και την Αντεγκληματική Πολιτική / Κωδικός: 183-08-13

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 10 / Διδάσκων: Γεωργούλας Ευστράτιος και Κουρούτζας ΧρήστοςΠερίγραμμα Μαθήματος

 

Έρευνα σε Οργανισμούς και Υπηρεσίες του Κοινωνικού Τομέα / Κωδικός: 183-09-17

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 10 / Διδάσκων: Ναγόπουλος Νικόλαος & Παρασκευόπουλος ΔημήτριοςΠερίγραμμα Μαθήματος

 

Έρευνα στον Κοινωνικό Αποκλεισμό, την Περιθωριοποίηση και τις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες / Κωδικός: 183-10-13

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 10 / Διδάσκων: Πουλημάς Μιχάλης και Ψημίτης Μιχάλης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Ποιοτική Έρευνα. Εφαρμογές και Μελέτες Περίπτωσης / Κωδικός: 183-11-17

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 10 / Διδάσκων: Σαββάκης ΜάνοςΠερίγραμμα Μαθήματος

 

Εξάμηνο Γ'

 

Διπλωματική Εργασία

Διδακτικές Μονάδες: 15 / ECTS: 30

 

Επικοινωνία:

Τηλ.: (+30) 22510 36331, (+30) 22510 36504

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com