Ειδική Διατηματική Επιτροπή:

Παναγιώτης Γρηγορίου, καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Αναστασία Ζήση, αναπληρωτής καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Γιάννης Ζιώγας, επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Σχολή Καλών Τεχνών, Πανεπιστήμο Δυτικής Μακεδονίας,

Βασίλης Μπούζας, επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Σχολή Καλών Τεχνών, Πανεπιστήμο Δυτικής Μακεδονίας

Σωτήρης Χτούρης, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Διευθυντής ΜΠΣ και Υπεύθυνος Δεοντολογίας

 

Για να ενημερώνεστε σχετικά με ότι νεότερο υπάρχει για το Μ.Π.Σ. σχετικά με το Πρόγραμμα Μαθημάτων, τη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κ.τ.λ. παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά την σελίδα "Νέα - Ανακοινώσεις" του Τμήματος.

 

Εσωτερικός Κανονισμός Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

Πληροφορίες για το πρόγραμμα μαθημάτων του ΜΠΣ

Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) ορίζει τη διαδικασία, τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, την Επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και επικυρώνει την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3685/2008, όπως ισχύει.

Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε (3) διδακτικά εξάμηνα.

Πρόγραμμα Μαθημάτων
Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα ή, κατά περίπτωση, στην αγγλική.  Συγκεκριμένα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων αυτών των επισκεπτών καθηγητών, μπορούν να διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα
 
Tο Πρόγραμμα Μαθημάτων του ΠΜΣ

Α' Εξάμηνο
1. Εφαρμοσμένη - Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη: Βασικές έννοιες και αρχές (7,5 ECTS).
2. Θεωρία και Μεθοδολογία της Κοινωνικής Έρευνας Ι: Σχεδιασμός και Μέθοδοι (7,5 ECTS).
3. Παρεμβατική και Βιωματική Τέχνη στο σύγχρονο Κοινωνικό Περιβάλλον (7,5 ECTS).
4. Κριτικές Αναγνώσεις στην Κοινωνιολογική Θεωρία και στην Αισθητική Θεωρία (7,5 ECTS).
Σύνολο: 30 ECTS.

Τίτλοι στα Αγγλικά

A semester <30 ECTS>

1. Applied-Clinical Sociology and Art: Basic Concepts and Principles
2. Theory and methodology of Social Research I: Design & Methods
3. Intervented and Experienced Art in the contemporary social environment
4. Critical readings in sociological theory and aesthetics
Β' Εξάμηνο  <30 ECTS>

1. Έφαρμοσμένη-Κλινική Κοινωνιολογία: Κοινωνική Παρέκκλιση, Ομάδες αποκλεισμού και Ψυχική Υγεία (7,5 ECTS)
2. Θεωρία και Μεθοδολογία της Κοινωνικής Έρευνας ΙΙ: Τεκμηρίωση και Ανάλυση (7,5 ECTS)
3. Τέχνη και Δημιουργικές Κοινότητες (7,5 ECTS)
4. Δράση της Κοινωνιολογίας και της Τέχνης για την Κοινωνική Αλλαγή:  Συλλογικότητες, Ενδυνάμωση, Συνηγορία, Συμβουλευτική (7,5 ECTS)

Σύνολο: 30 ECTS.

Τίτλοι στα Αγγλικά
Β semester  <30 ECTS>

1. Applied-Clinical Sociology: Social deviance, excluded groups and mental health
2. Theroy and methodology of social research II: Documentation and analysis
3. Art and creative communities
4. Action of sociology and of art for social change: collectivities, empowerment, advocacy and counselling

Γ' Εξάμηνο
1. Έρευνα πεδίου και πρακτικά προγράμματα με ιδιαίτερη έμφαση στα αστικά     σημεία σύγκρουσης (10 ECTS).
2. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (20 ECTS).
Σύνολο: 30 ECTS.

Τίτλοι στα Αγγλικά
C. semester
1. Field Research
2. Thesis
<30 ECTS>

 

Επικοινωνία:

[Καθηγητές του ΠΜΣ με τους οποίους  είναι δυνατό να επικοινωνήσετε το επόμενο διάστημα: Σωτήρης Χτούρης, κιν. 6937301980, Αναστασία Ζήση, κιν. 6932715278]

Τηλ.: (+30) 22510 36525

Φαξ: (+30) 22510 36569

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

© 2016 Τμήμα Κοινωνιολογίας - Πανεπιστήμιο Αιγαίου | © 2016 Department of Sociology - University of the Aegean